KULLANICI SÖZLEŞMELERİ

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti (“Futurino”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu metin ile; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Bu kapsamda, “Futurino”, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, işleyecektir.

Bu metin ile; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bu kapsamda, “Futurino”, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. şleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti (“Futurino”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

www.derspektif.com internet sitesi üyeliğiniz kapsamında “Üye Ol” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan ve www.derspektif.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanız ardından “Hesabım” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 1. Kimlik verisi olarak kabul edilen; ad ve soyadınız, “Derspektif” internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınızın hukuka uygun olarak alınabilmesi, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi,
 2. İletişim verisi olarak kabul edilen; e-posta adresiniz, “Derspektif” internet sitesi üyelik sisteminde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi, internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi,
 3. İşlem güvenliği verisi olarak kabul edilen; parolanız, üyeliğinizin tamamlanabilmesi, üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,
 4. İletişim verisi olarak kabul edilen; telefonunuz, ,sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi,

www.derspektif.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlayıp üye olmanızın ardından sitede sunulan ürünlere ilişkin ‘Yorum Yaz’ sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

* Müşteri işlem verisi olarak kabul edilen; yorumlarınız, sunduğumuz ürünlere ilişkin ilgi ve beğenilerinizin değerlendirilebilmesi, şikayet, talep ve önerilerinizin kaydedilmesi, şikayetlerinizin giderilmesi, talep ve önerilerinizin ilgili birimlere aktarılması, sizinle iletişime geçerek ilgili geri dönüşlerin sağlanması amaçları ile işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;“Derspektif” internet sitesi üyelik sistemine kaydolurken paylaştığınız bilgiler “Derspektif” internet sitesi üyelik hesabınızın ‘Kişisel Bilgilerim’ sayfasına eklediğiniz bilgiler “Derspektif” internet sitesi üzerinden sunulan ürünler ile ilgili ‘Yorumlar Yaz’ sekmesinde belirttiğiniz yorumlar “Derspektif” internet sitesi üzerinde aktif olarak kullanılan çerezler aracılığı ile otomatik olarak toplanmaktadır.

Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Üyelik Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,“Derspektif” hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla “Derspektif” meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlem Süresi

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak veri sahiplerinin hakları 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılmıştır. Bu haklar şu şekildedir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla “Derspektif” ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması amacı ile bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilir.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Y.T.Ü Davutpaşa Kampüsü Tekn. Gel. Bölg. B1 Blok No.309 Esenler İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı iletisim@derspektif.com e-posta adresine yapabilirsiniz.


Bu Gizlilik Ve Çerez politikası www.derspektifhibrit.com sitesi (“Derspektif Web Sitesi”) için hazırlanmış olup yalnızca Derspektif Web Sitesi içinde kullanıcılara koruma sağlamaktadır. Derspektif Web Sitesi sınırları dışında ya da Derspektif Web Sitesi’ ne bağlantılı olarak açtığınız linklerde lütfen açılan siteye ilişkin gizlilik ve çerez politikalarını okuyunuz. Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. Derspektif Web Sitesi haricindeki sitelere ve bu siteye bağlı olarak açılan linklere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Aşağıda belirtilmiş olan Gizlilik Ve Çerez Politikası sizin Derspektif Web Sitesi' ne vermiş olduğunuz bilgilerin, Derspektif Web Sitesi tarafından kullanılması ve gizli tutulmasına ilişkin politikaları içermektedir. Bu Gizlilik Ve Çerez Politikasını LÜTFEN OKUYUNUZ. Gizlilik Ve Çerez Politikasının sizin için yeterli veya uygun olmadığı kanısındaysanız bu siteyi kullanmayınız. Siteyi kullanmanız, bu Gizlilik Ve Çerez Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Kişisel Nitelikli Olmayan Bilgiler

Herhangi bir şahısla doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. İstatistikî verilerin elde edilmesi ve site hizmetinin bu verilere dayanılarak geliştirilmesi amacıyla satış durumu yahut site kullanım trafiği gibi bilgilerin 3. şahıslara verilebileceği, bu şahıslar tarafından kontrol edilebileceği, işbu verilerin gerektiğinde Derspektif Web Sitesi’nde ve diğer yayın araçları aracılığıyla ilan edilebileceği, Derspektif Web Sitesi Kullanıcısı tarafından kabul edilmektedir.

Kişisel Bilgiler

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti, Internet üzerinde kişisel gizliliğinize saygı göstermektedir. Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti, tarafınızdan sağlanan bilgileri gerektiği ölçüde ve yerde son derece dikkatli ve gizli bir biçimde size hizmet amaçlı kullanacaktır. Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti, tarafınızdan sağlanan bilgileri Derspektif Web Sitesi kullanımını ölçmek, istek ve sorularınıza yanıt vermek, bu yönde Derspektif Web Sitesi içeriğini geliştirmek, çeşitli forumlar ve interaktif müşteri hizmetlerini yönetebilmek amacıyla kullanmaktadır. Bu bilgiler sizin taleplerinizi karşılamak veya yeni ürünler, hizmetler veya tanıtımlar hakkında sizi posta, e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirmek amacıyla kullanabilir.

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti, Derspektif Web Sitesinden bir ürün için sipariş verdiğiniz, bir hizmet talep ettiğiniz veya bu Derspektif Web Sitesi’ nin uygulamalarından yararlandığını durumda ilave bilgiler için sizinle temasa geçmek isteyebilir. Bu beyanatta belirtilen veya açıklananlar dışında bilgileriniz, başkalarına satılmayacak, kiralamayacak veya başkalarıyla paylaşılmayacaktır. Topladığımız kişisel bilgiler sizin isteklerinizi karşılamak, bir siparişi işleme koymak veya özel hesap bilgilerinize erişiminizi sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bu doğrultuda sizin de, Derspektif Web Sitesi’nin tarafınıza tahsis etmiş olduğu şifreleri herhangi bir şekilde bir başkasına vermemeniz büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde başka bir kullanıcıya vermiş olduğunuz şifreniz nedeni ile açığa çıkmış olan kişisel bilgilerinizden Derspektif Web Sitesi sorumlu olmayacaktır.

Düzeltme/Yenileme/Sildirme

Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir. Üyeliklerini sonlandırdıklarında isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler.

Bilgi Edinme Araçları

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler (cookie) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin KENDİ cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir web sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmaktadır; bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan web siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. Çerezlerin temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır; neredeyse her web sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerez Kullanılmasının Amaçları;

 1. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 2. Alışveriş sepetinizin takibi ve aynı uygulamaların ardarda görülmesinin engellenmesi,
 3. İlgi alanlarınız doğrultusunda içerik sunulması ve tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin saklanması,
 4. İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve bunları kullanıcıların tercihlerinize göre kişiselleştirilmesi,
 5. İnternet Sitesinin, sizin ve Futurino’nun hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak.

Çerezler üzerinden topladığımız veriler kimliğinizin belirlenmesi, şahsınız özelinde profilleme yapılması veya Site haricindeki web sitelerindeki faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmamaktadır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirisiniz. Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz.

Çerezlerin Derspektif Web Sitesi' ne değil bilgisayarınıza kaydedildiklerini hatırlatırız. Çerezleri almak istiyor ve ne zaman alındıklarını bilmek istiyorsanız, tarayıcınızı söz konusu özelliğe sahip olması koşuluyla bir çerez aldığınızda sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenmesi;

Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

 1. Google Chrome
 2. Internet Explorer
 3. Mozilla Firefox
 4. Opera
 5. Safari
 6. Microsoft Edge

Bilgilerin Doğruluğu ve 18 yaşından küçükler

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. site kullanıcılarının Derspektif Web Sitesi' ne vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir. Bu bağlamda bir velinin ya da yasal vasinin izni olmaksızın 18 yaşını doldurmamış şahıslar yürürlükteki mevzuat izin vermedikçe, bahsedilen türde bir izin olmaksızın bu Derspektif Web Sitesi' nden satın alma işlemini ve sair işlemleri gerçekleştiremez. Kişisel bilgilerini bu yönde yanlış vermek sureti ile yukarıda belirtilen şartlara uymayan bir şahsın, Derspektif Web Sitesi’ nden alışveriş yapması durumunda sitemiz söz konusu eylemden sorumlu tutulamaz.

Güvenlik

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. bu Derspektif Web Sitesi’nde teknolojinin sağlamış olduğu en geniş güvenlik önlemlerini almış bulunmakta ve Derspektif Web Sitesi Güvenliğini bu gelişimlere göre yenilemektedir. Ancak günümüz teknolojisinde en gelişmiş güvenlik önlemlerinin dahi riski tamamen ortadan kaldırmadığını siz kullanıcılarımıza hatırlatmak isteriz. Bu doğrultuda Derspektif Web Sitesi gibi gelişmiş güvenlik duvarına sahip sitelerin dahi “hacker” korumalı olmadıklarını ancak söz konusu şahısların bilgilerinize yetkisiz olarak erişimlerini engellemek için tüm teknolojik gelişmelerden yararlandığımızı tekrar vurgulamak isteriz.

Kullanıcının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Sitenin aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olduğundan, gerekli anti virüs vb. yazılımlarının yüklendiğinden, şifre ya da önemli kişisel bilgilerinizin bilgisayarınızda yazılı olarak bulunmadığından emin olunuz.

Sosyal Medya

Sitemiz içerisinde kullanıcıların serbestçe ve ücretli kullanabilecekleri etkileşimli bilgi paylaşımı ortamları bulunmaktadır. Burada verilen bilgilerin 3. şahıslara açık bilgiler haline geldiği unutulmamalıdır. Bu alanlarda kişisel bilgilerinizi verirken bu hususu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Anket ve Yarışmalar

Zaman zaman Derspektif Web Sitesi kullanıcılardan anketler veya yarışmalar aracılığıyla bilgiler talep edebilir. Bu anketlere veya yarışmalara katılım tamamen gönüllülük ilkesine dayanmaktadır ve dolayısıyla kullanıcı bu bilgileri açıklamakta veya açıklamamakta tamamen özgürdür. İstenilen bilgiler; iletişim bilgileri (ad ve adres gibi) ve demografik bilgileri (cinsiyet, yaş gibi) içerebilir. İletişim bilgileri kazananları bilgilendirmek ve ödülleri göndermek için kullanılacaktır. Anket bilgileri, sitenin fonksiyonelliğini ve kullanıcı memnuniyetini izlemek ve geliştirmek amacıyla kullanılacaktır. Toplanan demografik bilgiler pazarlama amacıyla kullanılmamaktadır.

Diğer Hizmet Sağlayıcıları

Futurino belirli hizmetlerin size daha verimli bir biçimde sunulabilmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapabilmektedir. Kullanıcı, bu hizmetlere kayıt olduğunda bu hizmeti sağlayacak üçüncü kişilerin söz konusu hizmetleri verebilmesi adına kullanıcı ismi ve diğer kişisel bilgilerin söz konusu sağlayıcılara verileceğini şimdiden kabul eder. Gizlilik Politikasının bu kısmını kabul etmeyen kullanıcılar söz konusu hizmetler için başvuramazlar. Buna mukabil verilen bilgilerin yukarıda belirtilen sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetler dışında başka bir amaçla kullanılmayacağını ve bu hususta yetkili olmadıklarını bilmelidirler.

Değişiklikler

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın işbu Gizlilik Politikasını değiştirebilir veya geliştirebilir veya bu siteye veya bu sayfaların içeriklerine erişimi engelleyebilir. Yapılan değişikliklerden haberdar olmanız açısından işbu Güvenlik Politikası’nı düzenli olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.

İç ve Dış Linkler

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. yalnızca kendisi gibi yüksek standartları ve gizlilik politikalarına sahip sitelere link vermeye çalışmakta, bununla birlikte birçok diğer siteye linkler içermektedir. Bu meyanda diğer sitelerin uyguladıkları gizlilik uygulamaları veya içerikleri kullanıcı tarafından derhal kontrol edilmelidir. Diğer sitelerin gizlilik uygulamaları için Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Futurino Bilgi Sistemleri Ltd. Şti. olarak ziyaretçilerimizin hizmetlerimiz ve politikalarımız hakkındaki fikirlerini öğrenmek bizim için önemlidir. Eğer Derspektif Web Sitesi ziyaretçilerinin işbu Gizlilik Politikası hakkında soruları, endişeleri veya şikâyetleri varsa sitede yer alan "İletişim" formunu kullanabilirler.


Sözleşme Seri No:
Tarih:

FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ ÜYELİĞİNİZİ BAŞLATMAK İÇİN BU SÖZLESa̧MEYİ ONAYLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK VEYA FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİNİ KULLANARAK SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE MADDELERİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ.

MADDE 1. TARAFLAR

LİSANS VEREN: FUTURİNO BİLGİ SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“FUTURİNO”) Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi. C1 Blok. No:103 Esenler-İSTANBUL Web : www.futurino.com Tel:

LİSANS ALAN

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

MADDE 2. TALEP EDİLEN HİZMETLER

FUTURİNO TARAFINDAN VERİLEN FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ EĞİTİM PORTALI HİZMETİ

KULLANICI LİSANS BİLGİLERİ:

ÖĞRENCİ LİSANSI VELİ LİSANSI ÖĞRETMEN LİSANSI YÖNETİCİ LİSANSI REHBER LİSANSI YAZAR LİSANSI

MADDE 3. İLETİŞİM İZİNLERİ

SMS E-MAİL TELEFON ARAMASI DOĞUM GÜNÜ FATURA FUTURİNO REKLAM DİĞER REKLAM GENEL BİLGİ

Kullanıcılar, SMS, e-mail, conax SMS ve telefon araması yoluyla bilgilendirilebilecektir. Kullanıcı yukarıdaki tabloda herhangi bir bilgilendirme yöntemini seçmez ise tümünü seçmiş kabul edilir.

MADDE 4. TANIMLAR

Bu Sözleşmede Kullanılan: BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu, DOWNLOAD: İnternetten veri indirilmesi, çekilmesi işlemini, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ: FUTURİNO tarafından iş bu sözleşme kapsamında abonelere sunulan Eğitim Portalı hizmetinin adı, EĞİTİM PORTALI: Kullanıcılara sunulacak e- eğitim hizmetinin İçerik ’e ulaşımını sağlayacak veya yönlendirecek olan ve FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ adı ile ilişkilendirilmiş̧ bir web adresine sahip portalı, EĞİTİM PORTALI HİZMETİ: İşbu Sözleşme kapsamındaki sunulacak hizmeti, İÇERİK: Eğitim Portalı’nda hizmete sunulan tüm eğitim içeriğini, MEB: Milli Eğitim Bakanlığı’nı, TEMSİLCİ: FUTURİNO ‘nun sözleşme ile yetkilendirdiği tanıtım, pazarlama ve satış görevi üstlenen tüzel yada gerçek kişiler. ifade eder.

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN KONUSU

5.1. İş bu sözleşmenin konusu; Kullanıcının belirlenen lisans bedeli karşılığında, MEB müfredatı kapsamında ilköğretim ve orta öğretim temel dersleri ile ilgili olarak, e-öğrenme metodolojileri ve teknik imkanlarını kullanarak; animasyon, video destekli bilgi aktarım, kişisel öğrenmenin ölçülmesi ve bireysel rehberlik hizmetlerini kapsayan FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ EĞİTİM PORTALI’nın içeriğine seçmiş olduğu tarife paketinin kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak internet üzerinden erişimi ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 5.2. Kullanıcı, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetinin/ürününün kurumsal web sitesinde yer alan “sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini seçip, devam düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ ‘ni kullanmaya başladığında işbu sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda kabul ve beyan etmiş olur.

MADDE 6. ÜRÜN HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

Satın alınan ürünün/hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur. Kullanıcı, İş bu sözleşmeye ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe tabi tutulacaktır. İş bu sözleşmeyi okuduktan sonra, Kullanıcı satış̧ onayını gerçekleştirebilir. Satış̧ onayı gerçekleştirildikten sonra, Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi ile FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetinin/ürününün internet sitesi üzerinden giriş̧ yaparak lisans konusu hizmeti/ürünü kullanmaya başlayabilir. Aktivasyon için, hizmet bedelinin dışında ayrıca bir bedel talep edilmemektedir. Abonelik internet sitesi aracılığıyla başlatılacaktır. Kullanıcının e-posta adresine ve/veya cep telefonu numarasına şifre ve/veya aktivasyon linki gönderme yöntemleri kullanılabilecektir. Kullanıcı, şifresini; internet üzerinden abonelik işlemlerini yaparken abonelik kaydı sırasında kendisi belirleyecektir. Verilen hizmet mali açıdan sürekli bir hizmettir; ilk fatura kesilme tarihi, kullanıcının hizmeti almaya başladığı tarihten (üç) 3 ay sonrasını geçemez. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ müşterilerin lisans bedelleri ise kredi kartı ile tahsil edilecektir. Daha sonra farklı ödeme kanalları da belirlenebilecektir.

MADDE 7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansı FUTURİNO tarafından yada TEMSİLCİ ‘ler aracılığı ile Türkiye ile birlikte tüm Dünya ülkelerinde satılacaktır. 7.2. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansı devredilemez. 7.3. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansı kapsamında Kullanıcılara öğrenci ve veli hesabı sunulmaktadır. Her bir öğrenci hesabı için Kullancı’ya bir adet Veli hesabı ücretsiz sunulacaktır. 7.4. FUTURİNO lisanslı öğrencilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu İdareci, Rehber, Öğretmen, Eğitim koçu v.b kişilere FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansı vermektedir. Bu lisans kapsamında yukarıda belirtilen kişiler EĞİTİM PORTALI HİZMETİ kapsamında öğrencinin öğrencinin öğretim süreçlerini izler ve bu süreçlere katkı yapabilirler. Öğrenci ya da veli dilediğinde bu lisansları iptal ettirebilir. 7.5. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansı tarife paketlerine göre aylık, yıllık peşin ve yıllık taksitli alternatifleriyle satılabilecektir. 7.6. FUTURİNO promosyon ya da sponsorluklar kapsamında ücretsiz lisans verebilir. 7.7. Kullanıcının, YILLIK TARİFE PAKETLERİ kapsamında satın aldığı FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansını; yasal süreler geçtikten sonra kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda; yıllık taksitli seçeneğiyle lisans satın alan kullanıcıların, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetine/ürününe ait ödenmemiş taksitleri kullanıcıdan tahsil edilir. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ lisansını yıllık peşin seçeneği ile satın alan kullanıcılara ise ücret iadesi yapılmaz. Kullanıcıya, abonelik hizmeti bitene kadar hizmet verilmeye devam edilir. İlgili ayın sonunda kullanıcı hizmeti sona erdirilecektir. 7.8. FUTURİNO tarafından sağlanan uygulama ve hizmetler Kullanıcının kişisel kullanımı içindir, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılamaz, devredilemez ve satılamaz. 7.9. FUTURİNO, ilgili mevzuat çerçevesinde kampanyalar düzenleyebilir. Herhangi bir hizmete/ürüne ilişkin kampanyadan yararlanan Kullanıcı, aynı hizmetle ilgili başka bir kampanyadan aksi kampanya koşullarında belirtilmedikçe yararlanamaz ve bu kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez. Kampanyadan yararlanarak, lisansını belirli süre devam ettirmeyi taahhüt eden Kullanıcının, taahhüt süresinden önce kampanyadan çıkması, lisansını iptal ettirmesi veya ödenmeyen fatura borcu nedeni ile sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, kampanya kapsamında tüketicinin lehine sunulan tüm faydalar, varsa cihaz ve indirim bedelleri ile alınmayan diğer indirim bedelleri Kullanıcıdan tahsil edilir. Bunun dışında Kullanıcıdan, cezai şart veya cayma bedeli adı altında herhangi bir ücret talep edilemez. 7.10. İşbu Sözleşme kapsamında verilen hizmete/ürüne ilişkin Kullanıcının talep edeceği fatura adresi değişikliği, lisans ve abonelik iptali, hizmet değişikliği başvuruları kurumsal web sitelerinden yapılabilir. FUTURİNO tarafından Kullanıcı’dan istenen güvenlik bilgilerinin doğru verilmemesi halinde Kullanıcı talebi karşılanmaz. 7.11. FUTURİNO, ilgili mevzuat çerçevesinde ücret tarifesinde, kampanya ve tarife paketlerinde değişiklik yapabilir. FUTURİNO, ücret tarifesini, kampanya ve tarife paket bilgilerini internet sitesinden kullanıcılara duyurmak ve kullanıcıların bu bilgilere her an ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tarife değişiklikleri, değişiklik yürürlüğe girmeden önce kısa mesaj, e-posta ile veya FUTURİNO kurumsal web sitelerinden Kullanıcılara duyurulur. Bu duyurular Kullanıcılara yapılmış bildirim hükmünde kabul edilir. 7.12. FUTURİNO Lisans bedelinin ödemesi sırasında belirtilen fatura adresine teslim şeklinin tercihine göre mali mevzuata uyumlu fatura düzenlemek ve düzenlenen faturayı tahsilat gerçekleştikten sonra, kullanıcının hizmeti almaya başladığı tarihten (üç) 3 ay sonrasını geçmeyecek şekilde fatura edecektir. FUTURİNO, kullanıcının, fatura bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini temin eder. Fatura gönderilmesine ilişkin masraflar FUTURİNO tarafından karşılanır. Kullanıcı, fatura adresindeki değişikliği, en kısa sürede FUTURİNO ‘ya bildirmekle yükümlüdür. 7.13. Kullanıcı, hizmetin/ürünün alınmaya başladığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir sebep bildirmeksizin cayma hakkını kullanabilir. Kullanıcı, aynı hizmetle ilgili ikinci kez cayma hakkını kullanamaz. Ürün veya hizmetin ayıplı olması ve bu durumun FUTURİNO tarafından tespit edilmesi halinde Kullanıcı, hizmetin alınmaya başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hizmetin iptalini talep edebilir. 7.14. Lisansın amacı dışında kullanılması, ticari amaçla başka kişilere bireysel veya toplu olarak kullandırılması, kullanım sırasında FUTURİNO’a ait sistem ve teçhizata zarar verilmesi durumunda FUTURİNO, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek uğranılan zararın tazmini için hukuki yollara başvurmaya yetkilidir. 7.15. FUTURİNO, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ içeriğinde değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir. 7.16. FUTURİNO, iş bu sözleşme kapsamında sunulan eğitim portalı içeriğinin, FUTURİNO kurumsal web sitesinde belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur. FUTURİNO, eğitim portalı hizmeti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini doğrudan engelleyen mücbir sebepler dışında; hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Mücbir sebepler içinde; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, eğitim portalının internet erişimini sağlayan ana fiberin kopması, sistem için kullanılan sistemlerin yanması, geri döndürülemez bir şekilde bozulması, ulusal internet ve telefon sistemlerinin kesilmesi veya kesintiye uğraması, ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri sayılabilir. 7.17. FUTURİNO, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetini/ürününü kendisinden kaynaklanmayan bir sebep nedeniyle veremez duruma gelir ise, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu Kullanıcı ‘ya makul bir süre içinde bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlüdür. 7.18. FUTURİNO, teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle hizmetin/ürünün sunumu, niteliği ve çeşitliliğinde, değişiklik yapmak, yeni uygulamalar getirmek, hizmeti kaldırmak, yenilemek ve değiştirmek hakkına sahiptir. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ, bu değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce Kullanıcılara, kendi FUTURİNO kurumsal Web sitelerinde duyuracaktır. Bu duyuru Kullanıcılara yapılmış bildirim hükmünde kabul edilir. 7.19. FUTURİNO, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmeti/ürünü ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri kurumsal web sitesinde duyurmaya veya Kullanıcının ilettiği e-posta adresine bilgilendirme maili atmaya ve/veya belirlediği başka bir bilgilendirme yöntemi ile tüm Kullanıcılara duyurmaya yükümlüdür. 7.20. FUTURİNO, Kullanıcını usulüne uygun yapacağı başvuruya karşılık; Kullanıcıya ürünle/hizmetle ilgili teknik destek, bakım ve onarım hizmeti vermekle yükümlüdür. 7.21. FUTURİNO, eğitim portalı hizmetinin/ürününün 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulacağını garanti etmemektedir. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmeti/ürünü ile ilgili herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi garanti etmemektedir. 7.22. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmeti/ürünü ve kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm süreçler ve sonuçlar, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. FUTURİNO, ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. 7.23. FUTURİNO, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ üzerinden başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara ve içeriklere link verebilir. TÜRKSAT link verilen site üzerindeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanımından ortaya çıkabilecek zararlar Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. 7.24. Kullanıcı, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ’ ni yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder. 7.25. Kullanıcı, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetinin/içeriğinin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde genel kullanıma sunulması eylemlerini gerçekleştiremez. Kullanıcı, FUTURİNO, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetinin/ürününün kullanımından dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. 7.26. Kullanıcı, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ herhangi bir şekilde başkalarına kullandıramaz. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ ’ni birden fazla sayıda bilgisayar ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz. 7.27. Kullanıcının, satın aldığı hizmet/ürün içeriğinden fazlasını kullanması durumunda, hizmet/ürün iptal edilerek durdurulabilir ve haksız yararlanılan hizmetin bedeli Kullanıcıdan tahsil edilir. Bu durumda FUTURİNO’ nun ayrıca zararları için yasal yollara müracaat hakkı saklıdır. 7.28. Kullanıcının izin verdiği durumlarda, Kullanıcının kayıtlı olduğu özel eğitim kurumuna veya Kullanıcının verilmesini talep ettiği kişiye de tarife bedelinden başka lisanslar satılabilir. Kullanıcının talebi doğrultusunda, lisans verilmesine izin verilebilir. 7.29. Ürün veya hizmettin mevzuata aykırı veya suç teşkil edecek şekilde kullanılması, kullanılmasına aracılık edilmesi halinde FUTURİNO, Kullanıcıya verilen hizmeti durdurup, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. FUTURİNO, Kullanıcının hizmeti mevzuata aykırı olarak, suç teşkil edecek şekilde veya yasa dışı faaliyet için kullanıp kullanmadığını denetlemekle sorumlu ve yükümlü olmayıp, bu tür kullanımlardan Kullanıcı tek başına sorumludur. FUTURİNO, tarafından Kullanıcıya sunulan hizmetin kullanımı esnasında fikri veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcı ya aittir, FUTURİNO bu konuda maruz kaldığı her türlü hukuki yaptırımlardan dolayı Kullanıcıya rücu eder. 7.30. Kullanıcı, üçüncü şahısların haklarını ihlal ederse, bu durumda tek başına sorumludur. FUTURİNO’nun üçüncü kişilerin haklarına dair herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, üçüncü şahısların haklarının ihlaline veya tecavüzüne neden olacak bir şekilde davranır ise, yazılım ve donanımlar için zararlı olacak bir şey yapar ise, üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verecek bir işlem yapar ise, tüm sorumluluk iş bu sözleşmeye bağlı olarak Kullanıcı’dadır. Üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava ve tazminat taleplerinde; zarar ve ziyan taleplerinden, Kullanıcı tek başına sorumludur; FUTURİNO üçüncü şahıslara karşı hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. FUTURİNO bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, FUTURİNO ödemek zorunda kaldığı tazminat, zarar ve masrafları; Kullanıcı, kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8. LİSANS VE FİKRİ MÜLKİYET

8.1. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ kapsamında Kullanıcılara sunulan içerik ve FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi FUTURİNO ve/veya FUTURİNO içerik ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. 8.2. İlgili Ürünün/Hizmetin Web Sitesi’nin sahibi FUTURİNO dur. 8.3. İlgili Web sitesinde bulunan; bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu FUTURİNO’ nun mülkiyetindedir. 8.4. FUTURİNO’ dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak abone olanlar için mümkündür. Kullanıcı, bu WEB sitesini kullanmaya başladığından itibaren yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür işlemleri yapmaz. Bu Web Sitesi’nin görevlileri veya siteyi kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve iltibas yaratabilecek biçimde girişimlerde bulunamaz. 8.5. Kullanıcı, Web Sitesi’ne erişimi ve Web Sitesi’ni kullanımı nedeniyle iş bu Sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm gider vs. zarar ve masraflardan sorumludur. 8.6. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ’nde bulunan tüm içeriğin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm hakları FUTURİNO’ya ait olup, izin alınmaksızın herhangi bir yol ile ve herhangi bir biçimde tümünün veya bir parçasının; kalıcı veya geçici olarak çoğaltılması, bu tür çoğaltmayı gerektiren yükleme, görüntüleme, çalıştırılma, aktarılma ve depolanması, çevirisi, adaptasyonu, düzenlenmesi veya herhangi bir değişiklik yapılması ve bundan doğan sonuçların kullanılması, kullandırılması, bedelli veya bedelsiz olarak herhangi bir şekilde kamuya yayımı yasaktır. Aksi takdirde hukuki ve cezai başvuru yolları kullanılacaktır. 8.7. FUTURİNO, eğitim portalı hizmetinin/ürününün kullanımı ve/veya ulaşılan herhangi bir içeriğin kullanımı sonucu oluşabilecek herhangi bir hata veya herhangi bir telif hakkı veya mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

MADDE 9. GEREKLİ DONANIMLAR

9.1. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ’ne erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımınıve iletişim donanımlarını temin etme ve kullanma Kullanıcının sorumluluğundadır. 9.2. Kullanıcı, FUTURİNO kurumsal internet sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli yazılım ve donanımı temin edeceğini garanti eder. 9.3. TÜRKSAT’ın yazılım-donanım uyuşmazlığına ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

MADDE 10. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

10.1. FUTURİNO, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ kurumsal web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. 10.2. FUTURİNO, iş bu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 10.3. FUTURİNO tarafından, FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ kurumsal web sitesi’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti edilmez. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. 10.4. 10.3 maddesinde belirtilen, kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan FUTURİNO’nun sorumluluğu yoktur. Kurumsal Web Sitesi’nin bu şartların herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez. 10.5. Kullanıcı, FUTURİNO tarafından sunulan uygulama ve hizmetleri kişisel kullanımı amacıyla kendisine sunulduğunu kabul etmiştir.

MADDE 11. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

11.1. İş bu Sözleşmenin tümü veya bazı hükümleri FUTURİNO tarafından Kullanıcıya önceden bildirmek koşuluyla her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler basın yayın organları ile FUTURİNO kurumsal web sitesinden veya diğer bilgilendirme yöntemleriyle duyurulabilir. Kullanıcının değişikliğe, 1 ay içinde itiraz etmemesi durumunda; sözleşmede yapılan değişiklikler kabul edilmiş sayılır. FUTURİNO, tamamen kendi kararıyla iş bu sözleşmede güncelleme yapabilir; yapılan güncelleştirmelerin FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ web sitesinde yayınlanması ile beraber; yapılan bu güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahil olur. Kullanıcıya SMS, e-Posta ve/veya benzeri yollarla, sözleşme değişiklikleri bilgilendirmesi yapıldığında; Kullanıcının 1 ay içinde itiraz etmemesi durumunda değişiklikler kabul edilmiş sayılır.

MADDE 12 GİZLİLİK POLİTİKALARI

Bu konu ile ilgili olarak Gizlilik ve Çerez Politikamızı okuyunuz.

12.1 FUTURİNO, Kullanıcıya ait iletişim bilgilerini ancak Kullanıcıyı bilgilendirme amacıyla kullanır, üçüncü kişilerle paylaşamaz. Söz konusu bilgiler, yasalarla belirlenen hallerde, yasal yollardan talep edilmesi halinde ilgililere verilebilir. 12.2. FUTURİNO, Kullanıcı bilgilerini, kullanım bilgilerini; kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler yapabilmek amacıyla, dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. 12.3. FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ’ne kayıt olurken Kullanıcı tarafından girilen T.C. Kimlik numarası, vergi numarası ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin ulaşamamasının sağlanması, ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen ve tek başına Kullanıcının sorumluluğundadır. FUTURİNO, Kullanıcının bilgileriyle kayıt yapılması ya da Kullanıcının bilgileri kullanılarak FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ hizmetinin kullanılması durumlarında, ortaya çıkabilecek bir zarar olması durumunda FUTURİNO doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

MADDE 13. UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ

İş bu sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık durumunda Kullanıcı info@futurino.com adresine uyuşmazlık konusu ve çözüm talebi ile ilgili başvuruda bulunur. Kullanıcının talebi ilgili birim tarafından incelenip değerlendirilerek Kullanıcıya 20 gün içerisinde cevap verilir. Cevabın Kullanıcıyı tatmin etmemesi halinde Kullanıcı Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Mahkemelere başvurabilir. Uyuşmazlıkların giderilmesinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile abonenin ikametgahının bulunduğu yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

14.1. İş bu Sözleşme FUTURİNO ve Kullanıcı arasında, Kullanıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, onaylandığı an itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşmenin bir nüshası Kullanıcının mail adresine e-posta olarak gönderilecektir. Kullanıcı, satışa konu FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ ürününün/hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 14.2. İş bu sözleşme FUTURİNO ve Kullanıcı arasında; sözleşmenin kabul edildiğinin internet ortamında beyan edilmesi ile süresiz olarak yürürlüğe girer. 14.3. FUTURİNO iş bu sözleşme konusu ürünü/hizmeti abonelere sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, Kullanıcının peşin ödediği bedel aboneye iade edilir. Kullanıcı, bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkına sahip değildir. 14.4. İş bu sözleşmedeki maddelerin Kullanıcı tarafından ihlali ve/veya Kullanıcının yükümlülüklere aykırı hareketi veya hareketleri halinde; iş bu FUTURİNO’nun sözleşmeyi derhal feshetme ve Kullanıcının FUTURİNO AKILLI ÖĞRENME EKOSİSTEMİ’ne erişim ve bu sözleşmede tanınan ürün/hizmet hakkını iptal etme hakkı bulunup; FUTURİNO isterse tamamen kendi takdirinde olarak 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedilebileceğini kullanıcıya ve/veya velisine bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, Kullanıcıya verilen 10 (on) günün sonunda FUTURİNO yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.Sosyal Medya Hesaplarımız

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için gizlilik politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında daha fazla bilgiye Futurino Bilgi Sistemleri Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni 'nden ulaşabilirsiniz.